รู้ประมาณในการบริโภค

    โลภะทำให้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภค และการจะละคลายขัดเกลาความติดข้องในการบริโภคอาหาร รวมทั้งกิเลสทั้งหมดได้ ต้องเป็นการอดทนที่จะเข้าใจในความไม่ใช่เรา คือรู้ในลักษณะสภาพธรรมที่กำลังปรากฏ ซึ่งจะเป็นไปเพื่อการไม่มีกิเลสได้จริงๆ


    หมายเลข 10594
    ปรับปรุง 11 ส.ค. 2560