โอกาสที่ได้ฟังธรรม

    การที่จะได้มีโอกาสฟังพระธรรม เป็นเพราะบุญที่กระทำไว้แล้วในกาลก่อน และจะ

    เป็นปัจจัยให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏ ซึ่งละเอียดลึกซึ้ง ยากที่จะรู้ได้ตาม

    ความเป็นจริง เป็นไปเพื่อละความไม่รู้และความติดข้อง


    หมายเลข 10589
    ปรับปรุง 27 ก.ค. 2559