เหมือนมี

สภาพธรรมเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็ว แต่ด้วยความไม่รู้จึงลวงเหมือนกับมีทุกสิ่ง

ทุกอย่างในความคิดความทรงจำ แต่เมื่อวานนี้ไม่มีแล้ว แม้วันนี้ที่คิดว่ามีก็กำลัง

ไม่มีอยู่ทุกๆขณะ จึงควรอบรมความเข้าใจที่ถูกต้องตามพระธรรม เพื่อละคลาย

ความยึดถือในสิ่งที่ไม่มี


หัวข้อหมายเลข  10587
ปรับปรุง  27 ก.ค. 2559