เหมือนซื้อความสุขใจ

  การให้ด้วยความหวัง แม้เพียงต้องการความรู้สึกพอใจสุขใจของตนเอง ขณะนั้น

  การให้นั้นก็ไม่เป็นทานกุศล เพราะขณะนั้นเป็นโลภะ เป็นอกุศล เป็นความยึดถือ

  ด้วยความเป็นตัวตน จึงควรเห็นโทษของความรักความผูกพัน และอบรมเจริญ

  ปัญญาเพื่อละคลายความเห็นผิดว่าเป็นตัวตนของเรา


  หมายเลข 10578
  ปรับปรุง 27 ก.ค. 2559