พาลเพราะไม่รู้

พาลที่แท้จริงคือความไม่รู้และอกุศลธรรมทั้งหลาย ดังนั้นประโยชน์คือความ

เข้าใจถูกในสภาพธรรมตามความจริง ซึ่งจะทำให้พ้นจากพาลคือการละคลาย

ดับความไม่รู้และกิเลสอกุศลทั้งหมด


หัวข้อหมายเลข  10583
ปรับปรุง  27 ก.ค. 2559