ที่เกิดของจิต

ในภพภูมิที่มีทั้งรูปธรรมและนามธรรม จิตและเจตสิกจะต้องเกิดที่รูปที่เป็นที่เกิด

ของจิต ได้แก่จิตเห็นเกิดที่จักขุปสาทรูปคือตา จิตได้ยินเกิดที่โสตปสาทรูปคือหู

จิตได้กลิ่นเกิดที่ฆานปสาทรูปคือจมูก จิตลื้มรสเกิดที่ชิวหาปสาทรูปคือลิ้น จิตรู้สิ่ง

ที่กระทบสัมผัสทางกายเกิดที่กายปสาทรูปคือกาย ส่วนจิตอื่นๆเกิดที่หทยวัตถุรูป

ซึ่งเกิดดับอยู่ที่กลางก้อนเนื้อหัวใจ   ประโยชน์ที่ได้เข้าใจในความจริงเหล่านี้ก็เพื่อ

รู้ว่าไม่มีเราที่จะบังคับบัญชาอะไรได้ ล้วนเป็นไปตามปัจจัยทั้งสิ้น


หัวข้อหมายเลข  10581
ปรับปรุง  27 ก.ค. 2559