บูชายัญ

ยัญหมายถึงทั้งผู้ที่รับการบูชา และสิ่งที่นำมาบูชา ถ้ามีความเห็นผิดก็บูชาในสิ่ง

ที่ไม่ควรบูชาด้วยสิ่งที่ไม่ควรนำมาใช้บูชา เช่นการฆ่าสัตว์เพื่อบูชายัญ แต่ถ้ามี

ความเห็นถูกในธรรม ก็จะบูชาในสิ่งที่ควรบูชาสูงสุดคือพระรัตนตรัย ด้วยการ

ศึกษาพระธรรมและประพฤติปฏิบัติตาม จนรู้แจ้งอริยสัจจธรรมถึงความเป็น

สังฆรัตนะด้วยปัญญา


หัวข้อหมายเลข  10582
ปรับปรุง  27 ก.ค. 2559