เมตตาลูกดีกว่าผูกพัน

  ความรักความผูกพันในลูกนั้นเป็นธรรมดาของผู้ที่ยังมีกิเลสมีความติดข้องใน

  บุคคลอันเป็นที่รัก แต่ต้องตรงตามความจริงว่าความรักความผูกพันนำมาซึ่งทุกข์

  โทษต่างๆ ส่วนเมตตาไม่นำมาซึ่งทุกข์โทษใดๆ และไม่มีประมาณคือไม่จำกัด

  เฉพาะในบุคคลที่เป็นที่รักเท่านั้น ดังนั้นการเลี้ยงลูกด้วยความรัก กับการเลี้ยง

  ลูกด้วยความเมตตา อย่างไหนจะดีกว่ากัน


  หมายเลข 10579
  ปรับปรุง 27 ก.ค. 2559