เมตตาลูกดีกว่าผูกพัน

ความรักความผูกพันในลูกนั้นเป็นธรรมดาของผู้ที่ยังมีกิเลสมีความติดข้องใน

บุคคลอันเป็นที่รัก แต่ต้องตรงตามความจริงว่าความรักความผูกพันนำมาซึ่งทุกข์

โทษต่างๆ ส่วนเมตตาไม่นำมาซึ่งทุกข์โทษใดๆ และไม่มีประมาณคือไม่จำกัด

เฉพาะในบุคคลที่เป็นที่รักเท่านั้น ดังนั้นการเลี้ยงลูกด้วยความรัก กับการเลี้ยง

ลูกด้วยความเมตตา อย่างไหนจะดีกว่ากัน


หัวข้อหมายเลข  10579
ปรับปรุง  27 ก.ค. 2559