ให้เพราะผูกพันหรือเปล่า

    การให้และการรับที่เป็นไปด้วยความผูกพัน ยังเจือด้วยการหวังผล ก็เพราะไม่มี

    ความเข้าใจว่าเป็นธรรม แต่การให้ด้วยกุศลที่แท้จริงจะไม่มึความผูกพันใดๆทั้งสิ้น


    หมายเลข 10577
    ปรับปรุง 27 ก.ค. 2559