ให้เพราะผูกพันหรือเปล่า

การให้และการรับที่เป็นไปด้วยความผูกพัน ยังเจือด้วยการหวังผล ก็เพราะไม่มี

ความเข้าใจว่าเป็นธรรม แต่การให้ด้วยกุศลที่แท้จริงจะไม่มึความผูกพันใดๆทั้งสิ้น


หัวข้อหมายเลข  10577
ปรับปรุง  27 ก.ค. 2559