มรดกธรรม

มรดกที่ล้ำค่าของชาวพุทธคือความเข้าใจถูกตามพระธรรม ที่จะนำมาซึ่งประโยชน์

สุขที่แท้จริงคือพ้นจากทุกข์ได้จริงๆ


หัวข้อหมายเลข  10575
ปรับปรุง  27 ก.ค. 2559