นิมิตของสภาพธรรม


  การเกิดดับสืบต่อของรูปธรรมนามธรรมอย่างรวดเร็วมากมายหลายขณะ ทำให้

  เป็นนิมิต ได้แก่ รูปนิมิต เวทนานิมิต สัญญานิมิต สังขารนิมิต วิญญาณนิมิต

  ปรากฏให้รู้ได้ ดังนั้นที่มีความยึดถือสิ่งต่างๆมากมายในชีวิต แท้จริงก็คือนิมิต

  จากการเกิดดับสืบต่อของสภาพธรรมนั่นเอง


  หมายเลข 10528
  11 มิ.ย. 2559