นิมิตของสภาพธรรม


  การเกิดดับสืบต่อของรูปธรรมนามธรรมอย่างรวดเร็วมากมายหลายขณะ ทำให้

  เป็นนิมิต ได้แก่ รูปนิมิต เวทนานิมิต สัญญานิมิต สังขารนิมิต วิญญาณนิมิต

  ปรากฏให้รู้ได้ ดังนั้นที่มีความยึดถือสิ่งต่างๆมากมายในชีวิต แท้จริงก็คือนิมิต

  จากการเกิดดับสืบต่อของสภาพธรรมนั่นเอง


  หมายเลข 10528
  11 มิ.ย. 2559  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari