หน้าที่ของปัญญา

ปัญญาเท่านั้นที่จะทำหน้าที่เข้าใจความจริง ปัญญาสามารถนำไปในกิจทั้งปวง

ที่ดีงามทั้งกาย วาจา ใจ ปัญญาสามารถสะสมอบรมจนมีกำลังเพิ่มขึ้น และ

ละคลายกิเลสอกุศลได้


หัวข้อหมายเลข  10533
ปรับปรุง  11 มิ.ย. 2559