รูปภายใน-รูปภายนอก

ความหมายของรูปที่เป็นภายใน เป็นภายนอก มีหลายนัย เช่น นัยว่ารูปที่เกิด

ที่กายของผู้ใดก็เป็นภายในของผู้นั้น รูปที่เกิดที่กายของผู้อื่นก็เป็นภายนอก

และนัยว่า แม้จะเป็นรูปที่กายนี้ รูป 5 รูปนี้คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย เท่านั้นเป็น

ภายใน เพราะเกิดจากกรรมและสามารถกระทบ สี เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ

ซึ่งเป็นรูปภายนอกได้ ประโยชน์ที่ได้เข้าใจเรื่องนี้ก็เพื่อความเข้าใจถูก และ

ละคลายความยึดถือในสภาพธรรมว่าเป็นตัวตน


หัวข้อหมายเลข  10537
ปรับปรุง  11 มิ.ย. 2559