วันสำคัญสำหรับใคร

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันสำคัญกับใคร สำคัญอย่างไร ซึ่งการระลึก

ถึงคุณพระรัตนตรัยไม่จำกัดเฉพาะในวันไหนๆ แต่ขึ้นกับจิตที่ประกอบด้วยเข้าใจ

พระธรรมคำสอนจะเกิดขึ้นหรือไม่


หัวข้อหมายเลข  10563
ปรับปรุง  27 ก.ค. 2559