กล้าที่จะพูดสิ่งที่ถูก

    ทำไมไม่กล้าที่จะรู้ความจริง และไม่กล้าที่จะกล่าวคำจริง ทั้งๆที่การรู้และกล่าว

    ความจริงตามพระธรรมเป็นการเคารพในพระรัตนตรัย และเป็นประโยชน์เกื้อกูล

    ต่อผู้อื่นด้วย


    หมายเลข 10565
    ปรับปรุง 27 ก.ค. 2559