เมื่อไม่รู้ก็ควรจะรู้

    เมื่อไม่สามารถจะรู้ความจริงด้วยตนเองได้ ก็ต้องอาศัยการฟังพระธรรมจากการ

    ตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในธรรม

    ที่มีขณะนี้


    หมายเลข 10569
    ปรับปรุง 27 ก.ค. 2559