ความหลากหลายของความรู้สึก

ความรู้สึกคือเวทนาเจตสิกซึ่งเกิดกับจิตทุกขณะ และความรู้สึกก็มีความหลาก

หลายมากมายในแต่ละขณะจิต


หัวข้อหมายเลข  10571
ปรับปรุง  27 ก.ค. 2559