ไฟไหม้บนศรีษะ

ถูกเผาด้วยกิเลสอยู่ตลอดเวลา แต่ก็ยังไม่มีปัญญาที่จะรู้อย่างนั้นจริงๆ จนกว่า

ปัญญาจะเจริญจนประจักษ์แจ้งในความดับไปใม่เหลือของสภาพธรรมที่เกิด

ตามเหตุปัจจัย จึงจะเห็นในโทษของการที่มีสภาพธรรมในขณะนี้ และมีความ

เพียรที่จะอบรมเจริญปัญญาเพื่อพ้นจากสภาพเช่นนี้ต่อไปโดยไม่รีรอ เปรียบ

เหมือนผู้ที่รู้ว่าไฟกำลังไหม้อยู่บนศรีษะย่อมจะไม่รีรอที่จะพ้นจากภัยนั้นเลย


หัวข้อหมายเลข  10572
ปรับปรุง  27 ก.ค. 2559