ไม่รู้จึงสงสัย สงสัยจึงเห็นผิด

ความสงสัย และความเห็นผิดเป็นสภาพธรรมที่ต่างกัน เกิดต่างขณะกัน แต่เพราะ

มีความไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง จึงสงสัยในหนทางที่จะนำไปสู่การดับ

กิเลส แล้วมีความเห็นผิด ปฏิบัติผิดต่อไป


หัวข้อหมายเลข  10573
ปรับปรุง  27 ก.ค. 2559