เบาเพราะเข้าใจ

    การฟังพระธรรมก็เพื่อเข้าใจขึ้นๆ จนมีความมั่นคงในธรรม ก็จะไม่ต้องหนักใจว่า

    ยังไม่เข้าใจเรื่องโน้นเรื่องนี้ และเมื่อรู้จริงๆในสภาพธรรมก็จะยิ่งเบาด้วยความ

    เข้าใจที่เพิ่มขึ้น


    หมายเลข 10570
    ปรับปรุง 27 ก.ค. 2559