ประเพณีไม่เข้าใจธรรม

มีประเพณีมากมายที่ทำตามๆกันด้วยความไม่เข้าใจ ซึ่งนอกจากจะสูญเสียทรัพย์สิน

ไปโดยเปล่าประโยชน์แล้ว ยังเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาอีกด้วย   แต่ถ้านับถือ

พระพุทธศาสนาด้วยความเข้าใจจริงๆ ก็จะประพฤติตามประเพณีที่ถูกต้องของชาว

พุทธซึ่งเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อการอบรมปัญญา ได้แก่ การฟังธรรม  สนทนาธรรม


หัวข้อหมายเลข  10566
ปรับปรุง  27 ก.ค. 2559