มอบตนต่อพระรัตนตรัย

    ถ้าไม่เข้าใจธรรม ก็ไม่สามารถจะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง และมอบตนต่อ

    พระรัตนตรัย คือเห็นประโยชน์ในการศึกษาและประพฤติตามธรรมได้เลย

    เพราะยังเป็นไปด้วยอำนาจกิเลสมากมาย แม้จะได้เกิดเป็นเทพในสวรรค์ก็ตาม


    หมายเลข 10564
    ปรับปรุง 27 ก.ค. 2559