มอบตนต่อพระรัตนตรัย

ถ้าไม่เข้าใจธรรม ก็ไม่สามารถจะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง และมอบตนต่อ

พระรัตนตรัย คือเห็นประโยชน์ในการศึกษาและประพฤติตามธรรมได้เลย

เพราะยังเป็นไปด้วยอำนาจกิเลสมากมาย แม้จะได้เกิดเป็นเทพในสวรรค์ก็ตาม


หัวข้อหมายเลข  10564
ปรับปรุง  27 ก.ค. 2559