อายตนะคืออะไร

อายตนะคือสภาพธรรมที่ประชุมกันขณะที่จิตเกิดขึ้นรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดในขณะหนึ่งๆ

เช่นในขณะที่กำลังเห็น ต้องมีตา มีสิ่งที่ปรากฏทางตา มีจิต และมีเจตสิก เกิดขึ้น

ประชุมกันเป็นอายตนะ


หัวข้อหมายเลข  10536
ปรับปรุง  11 มิ.ย. 2559