ใครๆก็ชอบเพื่อนดี

ทุกคนชอบที่จะมีเพื่อนดี เพื่อนที่มีความปรารถนาดี ดังนั้นจึงควรสะสมจิตใจที่

มีความเมตตาไม่ว่าจะกับใคร และควรปลูกฝังสร้างเสริมความเข้าใจในเหตุใน

ผลคุณความดีให้กับเยาวชนตั้งแต่ต้นอย่างถูกต้อง


หัวข้อหมายเลข  10531
ปรับปรุง  11 มิ.ย. 2559