ตามกิเลส

ดูเหมือนจะกลัวกิเลสอกุศลที่น่ารังเกียจ แต่ความจริงแล้วส่วนใหญ่เป็นไปตาม

กิเลสอย่างมากมายด้วยความไม่รู้ เพราะมีการสะสมและคุ้นเคยที่กิเลสจะเกิด

ได้ทันที การสะสมปัญญาจากการฟังพระธรรมเท่านั้นที่จะค่อยๆชำระกิเลสที่

มากมายเหล่านี้ได้


หัวข้อหมายเลข  10532
ปรับปรุง  11 มิ.ย. 2559