อยากนิพพานแต่ไม่รู้จักกิเลส

นิพพานเป็นสภาพที่ดับกิเลสได้โดยปัญญาที่สามารถประจักษ์แจ้งในนิพพาน

แต่เพราะไม่รู้จักไม่เข้าใจนิพพาน จึงอยากถึงนิพพาน แต่แม้กิเลสและสภาพ

ธรรมที่เกิดดับในชีวิตประจำวันก็ยังไม่รู้ แล้วจะถึงนิพพานได้อย่างไร


หัวข้อหมายเลข  10529
ปรับปรุง  11 มิ.ย. 2559