พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติ

ถ้าจิตของคนในชาติเป็นอกุศล ชาติก็เสื่อม แต่ชาติจะมั่นคงได้ก็เพราะคนในชาติ

มีกุศลจิตเกิดเพิ่มขึ้น ซึ่งก็ต้องด้วยความเข้าใจพระธรรมที่ถูกต้อง


หัวข้อหมายเลข  10530
ปรับปรุง  11 มิ.ย. 2559