หลากหลายไปตามกรรม

การเกิดในภพภูมิต่างๆ มีรูปร่าง มีสุข มีทุกข์หลากหลายแตกต่างกันไป และต้อง

อยู่ในอัตภาพนั้นต่อไป ก็เพราะกรรมที่ได้กระทำไว้แล้ว และการให้ผลของกรรม

ก็ขึ้นกับฐานะคือปัจจัยต่างๆ อีกด้วย ได้แก่ ความสมบูรณ์หรือบกพร่องของร่างกาย

กาลสมัย และความรู้ความสามารถความพากเพียร


หัวข้อหมายเลข  10527
ปรับปรุง  11 มิ.ย. 2559