หลากหลายไปตามกรรม

  การเกิดในภพภูมิต่างๆ มีรูปร่าง มีสุข มีทุกข์หลากหลายแตกต่างกันไป และต้อง

  อยู่ในอัตภาพนั้นต่อไป ก็เพราะกรรมที่ได้กระทำไว้แล้ว และการให้ผลของกรรม

  ก็ขึ้นกับฐานะคือปัจจัยต่างๆ อีกด้วย ได้แก่ ความสมบูรณ์หรือบกพร่องของร่างกาย

  กาลสมัย และความรู้ความสามารถความพากเพียร


  หมายเลข 10527
  ปรับปรุง 11 มิ.ย. 2559