เป็นตัวตนมาแสนนาน

สะสมความเป็นตัวตนมานานมาก แม้เพียงการเห็นว่าเป็นดอกไม้สักดอกหนี่ง

ก็เป็นตัวตนแล้ว ดังนั้นกว่าจะละคลายความเป็นตัวตนได้ก็ต้องอาศัยความ

อดทนที่จะอบรมเจริญปัญญาเพื่อรู้ในความเป็นธรรมที่ไม่ใช่ตัวตน


หัวข้อหมายเลข  10526
ปรับปรุง  11 มิ.ย. 2559