ห้วงน้ำและการแสวงหา

กิเลสเหมือนห้วงน้ำใหญ่ ซึ่งก็คือขณะนี้ที่เมื่อมีการเห็นแล้ว ก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรม

จึงอยู่ในห้วงของความติดข้องในกาม ความติดข้องในภพ ความเห็นผิดว่าเป็น

ตัวตน และความไม่รู้ความจริง ซึ่งก็คือการแสวงหาด้วยความติดข้องและความ

เห็นผิดนั่นเอง


หัวข้อหมายเลข  10525
ปรับปรุง  11 มิ.ย. 2559