แสวงหาอะไร

ขณะที่กำลังมีความติดข้องยึดถือในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ขณะนั้นกำลังแสวงหากาม คือ

รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ หรือแสวงหาภพคือความเป็นเรา หรือแสวงหา

พรหมจรรย์คือหนทางผิดที่เข้าใจผิดว่าเป็นความประพฤติประเสริฐ ดังนั้นถ้าปัญญา

ไม่เกิดขึ้นรู้สภาพธรรมที่กำลังปรากฏ ก็คือแสวงหา


หัวข้อหมายเลข  10524
ปรับปรุง  11 มิ.ย. 2559