สติปัฏฐานรู้นามรูป


  ผู้ฟัง กราบอนุญาตท่านอาจารย์ ที่กล่าวว่าสติเกิดรู้คำ เมื่อกุศลจิตเกิด ถ้าเป็นลักษณะนี้ไม่ใช่เป็นลักษณะของสติปัฏฐาน เป็นลักษณะของการรู้คำ

  ท่านอาจารย์ ถูกต้อง เช่นการฟัง สุตตามยญาณ ปัญญาที่สำเร็จจากการฟัง ฟังเข้าใจขณะนั้นต้องมีสติ เพราะว่าเวลาใดที่ปัญญาเกิด ขณะนั้นต้องมีสติเกิดร่วมด้วย

  ผู้ฟัง แต่ถ้าเป็นลักษณะของสติปัฏฐาน ก็คือเป็นสภาพที่รู้ ไม่ใช่ว่ารู้เป็นคำ เป็นเรื่องราว

  ท่านอาจารย์ มีลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมหรือรูปธรรม จึงจะละความเป็นเราได้

  ผู้ฟัง ตรงนี้เพิ่งได้ยินท่านอาจารย์พูดชัดๆ ตรงนี้ที่ว่าสติเกิดรู้คำ เมื่อกุศลจิตเกิด ซึ่งมันกับสติปัฏฐานเลย ใช่ไหมคะ


  หมายเลข 10401
  9 ม.ค. 2567