เพลงของ มศพ. เพราะไม่รู้และเพราะรู้


  เพลง  เพราะไม่รู้และเพราะรู้

  ประพันธ์โดย
  ผศ. อรรณพ หอมจันทร์
  สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. เลขที่ ๑๑

  ดนตรีโดย
  คุณพีรพัชร เกตุมณี
  สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. เลขที่ ๑๐๖๓

  ขับร้องโดย
  คุณโอ ปวีร์ คชภักดี
  สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. เลขที่ ๘๙๗


  หมายเลข 10218
  24 มิ.ย. 2559