เพลงของ มศพ. [อริยสาวิตรีบูชา]


  เพลง อริยสาวิตรีบูชา

  ประพันธ์โดย
  ผศ. อรรณพ หอมจันทร์
  สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. เลขที่ ๑๑

  ขับร้องโดย
  คุณโอ ปวีร์ คชภักดี
  สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. เลขที่ ๘๙๗


  หมายเลข 10545
  24 มิ.ย. 2559