เพลงของ มศพ. [พระเชตวันยามฝนพรำ]


  เพลง พระเชตวันยามฝนพรำ


  ประพันธ์โดย
  ผศ. อรรณพ หอมจันทร์
  สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. เลขที่ ๑๑

  ดนตรี และ ขับร้องโดย
  คุณทรงเกียรติ พิพัฒอนวัช
  สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. เลขที่ ๑๘๓๓

  YouTube : https://youtu.be/GLlm9vX0CP8


  หมายเลข 10544
  31 ม.ค. 2560