อยู่ลำบากหรืออยู่สบาย

ชีวิตบรรพชิตที่อยู่สบายตามพระธรรมวินัยคืออย่างไร


หัวข้อหมายเลข  11155
ปรับปรุง  2 ก.พ. 2561