เป็นชาวพุทธด้วยปัญญา

เป็นชาวพุทธได้ด้วยปัญญาจากการฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง

ไม่ใช่ทำอะไรด้วยความไม่รู้ เช่น สวดมนต์ตามๆกัน โดยไม่ได้มีความเข้าใจใน

แต่ละคำที่สวดเลย หรืออยากจะบวช หรือไปสำนักปฎิบัตินุ่งขาวห่มขาว ด้วยความ

ไม่รู้ทั้งสิ้น ซึ่งก็ไม่ใช่เป็นชาวพุทธเลย