อกหัก ธรรมช่วยได้ไหม

ความทุกข์ใจ เช่น การผิดหวังในความรัก มีสาเหตุมาจากความติดข้อง และความติดข้องนั้นก็ไม่ได้ยั่งยืน แต่จะแปรเปลี่ยนไปติดข้องบุคคล หรือสิ่งใหม่ต่อๆไป จึงควรมีความเป็นมิตรดีกว่าที่จะมีความรักความผูกพันและควรเจริญปัญญา โดยการศึกษาพระธรรมให้เข้าใจความจริง จนกว่าจะค่อยๆพ้นไปจากความติดข้องได้ในที่สุด


หัวข้อหมายเลข  10960
ปรับปรุง  11 ส.ค. 2560