ปัญญาประเสริฐสุด

ปัญญาเริ่มจากการฟังพระธรรม ซึ่งจะสะสมไปทีละเล็กละน้อย และเป็นไป

เพื่อละความไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมแต่ละอย่างที่ว่างเปล่า จนกว่าจะ

ดับกิเลสได้ตามลำดับตามความเป็นจริง ดังนั้นปัญญาจึงประเสริฐสุด


หัวข้อหมายเลข  11114
ปรับปรุง  2 ก.พ. 2561