เป็นผู้รู้ธรรม

ผู้รู้ธรรม คือผู้ที่เข้าใจถูกว่าการรู้ธรรมก็คือรู้สิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้