สมาทานคืออย่างไร

สมาทานคือ การถือเอาเป็นข้อประพฤติปฏิบัติในสิ่งใดๆสิ่งหนึ่งทั้งที่ดีหรือไม่ดี

สภาพธรรมที่สมาทานเป็นเจตนาเจตสิก แต่การเว้นในสิ่งที่ไม่ดีเป็นวิรตีเจตสิก


หัวข้อหมายเลข  10870
ปรับปรุง  16 พ.ค. 2560