ระดับขั้นของปัญญา

การรอบรู้ในขั้นการฟังพระธรรม จะเป็นปัจจัยให้เกิดการระลึกรู้และประจักษ์แจ้ง

คือรู้รอบในสภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริง ซึ่งเป็นความต่างระดับกัน

ของปัญญาในขั้นการฟัง การระลึกรู้ และการประจักษ์แจ้งในความจริง