เมื่อใดที่กิเลสมีกำลัง ก็ล่วงออกมาเป็นทุจริตกรรม
 
ธรรมทัศนะ
วันที่  29 ก.ค. 2551
หมายเลข  9405
อ่าน  1,109
  เนื่องจากแต่ละสังคม   มีบุคคลหลายคนอยู่ร่วมกัน   ต่างจิตต่างใจ  ต่างมีการสั่งสมอุปนิสัยมาที่แตกต่างกัน ประการที่สำคัญ  เพราะกิเลสอกุศล ที่สั่งสมมาอย่างเนิ่นนานในสังสารวัฏฏ์  จึงทำให้แต่ละบุคคลมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป เมื่อใดที่กิเลสมีกำลังแรงกล้า ก็ล่วงออกมาเป็นทุจริตกรรมประการต่างๆ    เบียดเบียนบุคคลในสังคมให้เดือดร้อน

  ความคิดเห็น 1  
 
ตุลา
วันที่ 29 ก.ค. 2551

ความสงบสุขในโลก จะยังมีไม่ได้

ถ้าตราบใด ยังมี โลภะ โทสะ โมหะ อยู่

 
  ความคิดเห็น 2  
 
พุทธรักษา
วันที่ 29 ก.ค. 2551

 

หากอบรมสั่งสมปัญญากุศลก็มีกำลังมากกว่าอกุศลได้เป็นสุจริตกรรมได้มากกว่าทุจริตกรรมตามเหตุ...ตามปัจจัยฉันใดผลย่อมสมควรแก่เหตุ...ฉันนั้น.

.......................อนุโมทนาคะ.

 
  ความคิดเห็น 3  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 29 ก.ค. 2551

ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสังคมนั้นล้วนมีโลภะเป็นเหตุปัจจัย  เราเป็นพุทธบริษัทจึงควรศึกษาพระธรรม  อบรมเจริญปัญญาให้รู้ว่าเรายังมีกิเลสอีกมาก และโลภะก็เป็นกิเลสที่มีหลายระดับขั้น   เกิดขึ้นบ่อยมากในชีวิตประจำวันหากไม่รู้จักลักษณะโลภะตามความเป็นจริง  ก็จะละโลภะไม่ได้   จึงควรอบรมเจริญสติปัฎฐานรู้ลักษณะโลภะตามความเป็นจริงว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย  สติระลึกรู้เท่านั้นเพื่อจะไม่ยึดถือว่าเป็นสัตว์ บุคคล ตัวตนซึ่งมีหนทางเดียวเท่านั้น   ขออนุโมทนาทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
suwit02
วันที่ 29 ก.ค. 2551
สาธุ
 
  ความคิดเห็น 5  
 
opanayigo
วันที่ 1 ส.ค. 2551

ถ้าเห็นถูก ก็จะไม่ผิด

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
pamali
วันที่ 11 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 28 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ