สติกับสติปัฎฐานต่างกันอย่างไร
 
ang02
วันที่  20 พ.ค. 2548
หมายเลข  76
อ่าน  853

สติกับสติปัฎฐานต่างกันอย่างไร และมีลักษณะคล้ายคลึงกันอย่างไร


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 20 พ.ค. 2548

สติเป็นเจตสิกธรรมอย่างหนึ่ง ที่เกิดกับจิตที่ดีงามทุกประเภท เช่น กุศลจิตก็เป็นจิตที่ดีงามประเภทหนึ่ง  ซึ่งก็ต้องมีสติเจตสิกเกิดร่วมด้วยเสมอ ไม่ว่าจะเป็นกุศลขั้นทาน ศีล ภาวนา(ทั้งสมถะและวิปัสสนา)

ส่วนสติปัฏฐานนั้น เป็นสติที่เกิดกับปัญญาที่รู้ลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏเป็นไปเพื่อวิปัสสนาภาวนา ไม่ใช่สติขั้นทาน ขั้นศีล หรือขั้นสมถะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ