เมตตา
 
nong
วันที่  21 พ.ค. 2548
หมายเลข  80
อ่าน  1,926

องค์ธรรมของเมตตาเป็นอย่างไร?


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 21 พ.ค. 2548

ได้แก่ อโทสเจตสิก

 
  ความคิดเห็น 2  
 
บ้านธัมมะ
วันที่ 21 พ.ค. 2548

อโทสะเป็นโสภณเจตสิก ซึ่งมี ๒๕ ดวง อโทสเจตสิกเป็นเจตสิกที่ไม่ขัดเคืองไม่หยาบกระด้างดุร้าย มีลักษณะอาการเป็นมิตรไมตรี (และเพราะแผ่ประโยชน์ เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายจึงชื่อว่า เมตตา)

 
  ความคิดเห็น 3  
 
บ้านธัมมะ
วันที่ 21 พ.ค. 2548

โสภณเจตสิกมี ๒๕ ดวง เป็นเจตสิกที่ดีงาม เมื่อเกิดร่วมกับจิตใดจิตนั้นก็เป็นจิตที่ดีงาม เป็นโสภณจิต โสภณเจตสิกต่างกับอกุศลเจตสิก เพราะอกุศลเจตสิกเกิดร่วมกับอกุศลจิต ๑๒ ดวงเท่านั้น แต่โสภณเจตสิกเกิดร่วมกับกุศลจิตก็ได้ เกิดร่วมกับกุศลวิบากจิตก็ได้ เกิดร่วมกับโสภณกิริยาจิตก็ได้

ฉะนั้น โสภณเจตสิกจึงเกิดร่วมกับกามาวจรกุศล (มหากุศล) รูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศล โลกุตตรกุศล กามาวจรสเหตุกวิบาก (มหาวิบาก) รูปาวจรวิบาก อรูปาวจรวิบาก โลกุตตรวิบาก กามาวจรสเหตุกกิริยา (มหากิริยา) รูปาวจรกิริยา อรูปาวจรกิริยา   โสภณเจตสิกเกิดร่วมกับโสภณจิตตามควรแก่ประเภทของโสภณเจตสิกดังนี้ คือ

โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙ ดวง เกิดกับโสภณจิตทุกดวง

วิรตีเจตสิก ๓ ดวง เกิดกับจิต ๑๖ ดวง คือ มหากุศล ๘ ดวง และโลกุตตรจิต ๘ (หรือ ๔๐) ดวง

อัปปมัญญาเจตสิก ๒ ดวง เกิดกับเจตสิก ๒๘ ดวง คือ มหากุศลจิต๘ ดวง มหากิริยาจิต ๘ ดวง และ รูปาวจรกุศล ๔ ดวง (เว้นปัญจมฌาน) รูปาวจรวิบาก๔ ดวง รูปาวจรกิริยา ๔ ดวง

ปัญญาเจตสิก ๑ ดวง เกิดกับจิต ๔๗ ดวง คือ กามาวจรญาณสัมปยุตต์ ๑๒ ดวง มหัคคตจิต ๒๗ ดวง (รูปาวจรจิต ๑๕ + อรูปาวจรจิต ๑๒) และ โลกุตตรจิต ๘ ดวง

 
  ความคิดเห็น 4  
 
บ้านธัมมะ
วันที่ 21 พ.ค. 2548

โสภณสาธารณเจตสิก ๑๙ ดวง (จากโสภณเจตสิกทั้งหมด ๒๕ ดวง) เกิดกับโสภณจิตทุกดวง อโทสเจตสิก เป็นหนึ่งในโสภณสาธารณเจตสิก ๑๙ ดวง ดังนั้น โสภณจิตทุกดวงย่อมมี อโทสเจตสิก (เมตตา) เกิดร่วมด้วยเสมอ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 12 พ.ค. 2550

เมตตา องค์ธรรม คือ อโทสะเจตสิก มีสัตว์บุคคลเป็นอารมณ์

ขันติ องค์ธรรม คือ อโทสะเจตสิก ไม่มีสัตว์บุคคลเป็นอารมณ์ได้

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

 
  ความคิดเห็น 6  
 
peem
วันที่ 26 ก.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 7  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 15 ธ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ