Print 
คำถามและการตอบคำถามตามที่ทรงแสดงไว้
 
Sam
วันที่  26 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6689
อ่าน  3,121

การศึกษาพุทธศาสนาเป็นการศึกษาเพื่อให้เกิดปัญญา การที่ปัญญาจะเจริญ

ขึ้นได้ก็ด้วยเหตุประการหนึ่งคือการตั้งคำถามและการตอบคำถาม  ขอเรียนถาม

ท่านผู้รู้ว่ามีการแสดงธรรมไว้ในส่วนใดหรือไม่ ที่ได้จำแนกคำถามและการตอบ

คำถามเป็นประการต่างๆ และได้ทรงแสดงไว้อย่างไรครับ

 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 26 ธ.ค. 2550

พระสูตรนี้ทรงจำแนกเหตุคำถาม ๕ ประการครับ 

 เชิญคลิกอ่าน....เหตุถามปัญหา๕ประการ [ปัญหาปุจฉาสูตร]

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 26 ธ.ค. 2550

ปัญญาเกิดจากการฟัง  การถาม  การพิจารณา  ถ้าไม่อาศัยการฟัง ปัญญาไม่มีทางเกิดค่ะ 

เช่น  ถ้าเราไม่ฟังธรรมะ  เราจะไม่รู้จักธรรมะ  ไม่รู้ว่าอะไรเป็นนามธรรม  อะไรเป็นธรรมรูป 

แข็งปรากฏก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Sam
วันที่ 27 ธ.ค. 2550

ขออนุโมทนาครับ  สรุปการจำแนกคำถามด้วยเหตุ 5 ประการตามที่ทรงแสดงได้ ดังนี้

1. ถามปัญหาเพราะโง่เขลา เพราะหลงลืม2. ถามปัญหาเพราะถูกความปรารถนาครอบงำ3. ถามปัญหาเพราะดูหมิ่น(ผู้ถูกถาม)4. ถามปัญหาเพราะประสงค์จะรู้5. ถามปัญหาเพราะคิดว่า หากผู้ตอบตอบได้โดยชอบก็เป็นการดี    แต่ถ้าตอบโดยไม่ชอบก็จะแก้ใขปัญหานั้นให้โดยชอบ

ทั้งนี้ การถามปัญหาย่อมประกอบด้วยเหตุทั้งหมดหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง

          ผมเชื่อว่าการถาม-ตอบ ทั้งในเวปไซต์บ้านธรรมะ ที่มูลนิธิฯ หรือในการแสดงธรรมโอกาสต่างๆ      ผู้ถามคงมีเหตุในการตั้งคำถามตามที่ทรงแสดงไว้    ซึ่งผู้ตั้งคำถามก็ควรพิจาณาถึงเหตุของการตั้งคำถามเพื่อให้เข้าใจตัวเองมากขึ้น   

          สำหรับกรณีนี้ ผมถามด้วยเหตุเพราะหลงลืม และประสงค์จะรู้    เพราะนานมาแล้วผมเคยอ่านพบข้อความเกี่ยวกับคำถามตอบ  ที่ท่านได้จำแนกการถามและการตอบคำถาม  ซึ่งมีประโยชน์ในการใพิจารณาตนเอง   แต่จำได้เพียงบางประการ เช่น  ถามเพราะอยากรู้ถามเพื่อสอบทานความเข้าใจ  ฯลฯ    และ ตอบโดยถามกลับ  ตอบโดยตรง  ไม่ต้องตอบให้นิ่งเสีย  ฯลฯ    หากมีผู้รู้ท่านใดพบข้อความนี้ในพระไตรปิฎกหรืออรรถกถา    

            ขอความกรุณาช่วยแสดงให้ทราบด้วย ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
study
วันที่ 27 ธ.ค. 2550

 เชิญคลิกอ่านได้ที่

ปัญหาพยากรณ์ ๔ [ปาฎิวรรค]

   

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
แช่มชื่น
วันที่ 27 ธ.ค. 2550

ถามเพื่อการเจริญปัญญา  เป็นการถามที่ประเสริฐ  มีค่ากว่าอามิสทานใดๆ ครับขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 27 ธ.ค. 2550

ขอขอบพระคุณท่านผู้ถามและขออนุโมทนาในคำตอบครับ   เป็นคำถามและคำตอบ

ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสนทนาธรรมในกระดานสนทนานี้เลยทีเดียวครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
K
K
วันที่ 28 ธ.ค. 2550

ในยุคปัจจุบัน ท่านอาจารย์สุจินต์ฯ เป็นตัวอย่างอันประเสริฐในการพยากรณ์ปัญหาด้วยอำนาจปัญหาพยากรณ์ ๔   ตามที่ทรงแสดงไว้         เป็นการสมควรที่ผู้ศึกษาธรรมทั้งหลายจะศึกษาและถือเอาเป็นแบบอย่าง

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
suwit02
วันที่ 1 มี.ค. 2552 22:10 น.

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
พุทธรักษา
วันที่ 14 ก.ค. 2552 19:23 น.

ขออนุโมทนาค่ะ.

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ