Print 
สิ่งดีงาม ปีใหม่
 
Khaeota
วันที่  26 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6695
อ่าน  2,191

   พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 335

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ภาษิตของพระองค์ไพเราะจับใจยิ่งนัก  เปรียบเหมือน

หงายของที่คว่ำ   เปิดของที่ปิด   บอกทางแก่คนหลงทาง    หรือส่องประทีป

ในที่มืด   ด้วยคิดว่า  ผู้มีจักษุจักเห็นรูป  ดังนี้    ฉันใด    พระผู้มีพระภาคเจ้า

ทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยาย     ฉันนั้นเหมือนกัน   ข้าแต่พระองค์

ผู้เจริญ      ข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า    พระธรรม    และพระสงฆ์

ว่าเป็นสรณะ     ขอพระผู้มีพระภาคเจ้า     โปรดทรงจำข้าพระองค์     ว่าเป็น

อุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิต     ตั้งแต่วันนี้เป็นต้น


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 26 ธ.ค. 2550

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

ปีใหม่อีกครั้ง...ก็ใกล้แล้วหละ....เชิญคลิกอ่าน...ชีวิตของมนุษย์นิดหน่อย รวดเร็ว มีทุกข์ [อรกานุสาสนีสูตร]

ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 26 ธ.ค. 2550

เชิญคลิกอ่านที่นี่ครับ...

ใกล้ปีใหม่แล้ว ให้พรตัวเองบ้างดีไหม

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 27 ธ.ค. 2550

อนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
คุณ
วันที่ 31 ธ.ค. 2551
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
suwit02
วันที่ 3 ม.ค. 2552 21:01 น.

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ