Print 
พิจารณาอย่างไร
 
kirin_kal
วันที่  26 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6694
อ่าน  2,234
ถ้าไม่อยากมีชีวิตอยู่ รู้สึกอึดอัด คัดเคือง ให้พิจารณาอย่างไรดี
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 26 ธ.ค. 2550

               ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ยากมากๆครับ   และการได้มีโอกาสได้พบพระธรรมคำสั่ง

สอนของพระพุทธเจ้าด้วยยิ่งยาก ดังนั้นควรพิจารณาด้วยปัญญาว่า เราทุกข์เพราะอะไร

ต้องมีเหตุครับ คือ กิเลสนั่นเอง   ดังนั้นเมื่อกิเลสมี   หนทางที่จะดับกิเลสก็ต้องมี  ด้วย

การอบรมปัญญา      เพราะปัญญาเท่านั้นที่ดับกิเลสได้ครับ      แต่ไม่ใช่การฆ่าตัวตาย

เพราะปัญญาไม่ได้เกิดจากการฆ่าตัวตาย แต่เกิดจากการฟังพระธรรมที่ถูกต้อง   เราได้

เกิดเป็นมนุษย์แล้ว    ได้พบพระธรรมที่จะทำให้ดับทุกข์ได้ แม้จะใช้เวลานาน   แต่ก็หน

ทางเดียวครับ    เมื่อพิจารณาด้วยปัญญาดังนี้     ควรใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์คือศึกษาพระธรรม    ตราบใดเป็นปุถุชนก็ต้องมีทุกข์เพราะกิเลสและทุกข์กายกันทั้งนั้นครับ  แต่

เมื่อเป็นทุกข์แล้ว   ควรแสวงหาสิ่งที่ดับทุกข์อย่างแท้จริง และเป็นการแก้ปัญหาให้ตรง

จุดครับปัญญาเท่านั้นที่จะช่วยได้ หาได้จากเวปนี้ครับ ขออนุโมทนาเชิญคลิกอ่านที่นี่ครับ.............ยาก ๔ ยาก  

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 26 ธ.ค. 2550

                  เรื่อง แม้แต่พญายมยังอยากมาเกิดเป็นมนุษย์                                 และพบพระพุทธศาสนา

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๓ - หน้าที่ 151

                                           ข้อความบางตอนจาก...

                                          ทูตสูตร

         ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย      เรื่องเคยมีแล้ว     ความปริวิตกนี้ได้มีแก่พญายม

ว่า  ได้ยินว่า  ชนเหล่าใดทำกรรมทั้งหลายที่เป็นบาปในโลก    ชนเหล่านั้นย่อม

ถูกทำกรรมกรต่าง ๆ เช่นอย่างนี้      เจ้าประคุณ       ขอให้ข้า ฯ    ได้เป็นมนุษย์

เถิด   กับขอพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า   พึงบังเกิดในโลก ขอให้ข้า ฯ

ได้เข้าใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น   ขอพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพึงทรงแสดงธรรม

และขอให้ข้า ฯ  พึงรู้ทั่วถึงธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเถิด         

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 26 ธ.ค. 2550
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
pornpaon
วันที่ 26 ธ.ค. 2550

เมื่อยังวัยรุ่นอยู่ดิฉันไม่ได้รู้จักพระธรรม    เคยฆ่าตัวตายหนหนึ่ง  โดยไม่คำนึงถึงบุคคลที่รักเราจนยอมตายแทนเราได้    ทุกวันนี้ดิฉันได้ฟังธรรมเริ่มสะสมความเห็นถูก   จึงได้รู้ว่า  การที่ดิฉันรอดมาได้ในวันนั้นเป็นเรื่องสำคัญมาก โชคดีที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่  ทำให้มีโอกาสได้รู้จักกับพระธรรม ได้พบกับกัลยาณมิตรในวันนี้  มีคืนวันในชีวิตมากเท่าไร  ก็เท่ากับมีโอกาสได้สะสมเหตุที่ถูกมากขึ้นเท่านั้น    กำลังใจใด ๆ หากมันหดหายไปบ้างขอลองอ่านพระสูตรต่าง ๆ แล้วจะเห็นได้ว่า   มีคนมากมายต้องเผชิญเหตุต่าง ๆ กันไปด้วยเพราะการสะสมเหตุมาทั้งสองฝ่าย      ฉะนั้น ความหดหู่ อึดอัด ขัดเคืองใจเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป   หากแม้นจะต้องเหลือเวลาเพียง 1 วัน   ตามเหตุปัจจัย    ขอวันนั้นเป็นวันที่ไม่เสียไปเปล่า   ขอโอกาสให้ได้เจริญกุศลตลอดวันนั้น

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
saifon.p
วันที่ 26 ธ.ค. 2550

ถ้าพิจารณาให้แยบคาย   การไม่อยากมีชีวิตอยู่ในโลกนี้    สาเหตุมาจากความรักตัวเองมากๆ จนทนรับสภาพไม่ได้กับความทุกข์ในขณะนั้นรักอะไร อะไรรัก ลืมไปว่า  ทุกอย่างเป็นธรรมะ  ไม่ไช่สัตว์ บุคคล ตัวตน   บังคับบัญชาไม่ได้  ความไม่รู้จริงๆว่า  ไม่มีตัวเราให้รัก และไม่มีผู้อื่นที่จะทำให้เรา คับแค้นใจ ผิดหวัง  สมหวัง  มีแต่สภาพที่เป็นรูป และนามที่เกิดขึ้นปรากฏและก็ดับไป  ขอให้ตั้งใจศึกษาพระธรรมนะคะ นอกจากพระอรหันต-สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว  ไม่มีผู้ใดในโลกที่ค้นพบ  และสั่งสอน  หนทางดับความไม่รู้นี้ได้เลย

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
Suvidech
วันที่ 27 ธ.ค. 2550

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
kirin_kal
วันที่ 27 ธ.ค. 2550
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 27 ธ.ค. 2550

    "บุคคลถูกกิเลสรุมล้อมไว้    เมื่อทางอันรุ่งเรืองมีอยู่  ก็ไม่ไปหาทางนั้น     นั่นก็ไม่ใช่

ความผิดของทางอันรุ่งเรือง  ก็ฉันนั้น."


    "บุคคลถูกความเจ็บป่วยคือกิเลส   บีบคั้นเป็นทุกข์   ก็ไม่ไปหาอาจารย์นั้น   นั่นก็ไม่ใช่ความผิดของอาจารย์  ฉันนั้น." 

     การได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นแสนยาก    การได้เกิดมาแล้วได้พบกับพระธรรมคำสอนยากยิ่งกว่   าปุถุชนผู้หนาไปด้วยกิเลสเช่นเรา  ย่อมมีทั้งสุขและทุกข์มากน้อยตามกรรมที่ได้สั่งสมมา   จึงจะหลงทุกข์ไปใย   เมื่อได้พบกับพระธรรมอันประเสริฐที่หาได้ยากในโลกแล้ว  ควรใช้เวลาที่มีอยู่ในโลกอันแสนสั้นนี้  สั่งสมกุศลธรรมด้วยการฟังและเข้าใจพระธรรม   น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติให้มากเพื่อความเจริญขึ้นในกุศลธรรมอันยังผลให้เป็นสุขในทุกๆ ชาติ   ซึ่งก็ไม่ใช่เราที่สุข     แต่เป็นสภาพธรรมนั้นเองที่เกิดขึ้นจากการสั่งสมในกุศลธรรมดีงามนั้นยิ่งๆ ขึ้นเป็นปัจจัย    ท่านจะรับรู้ได้เองเมื่อได้เดินด้วยความมั่นคงขึ้นในหนทางนี้       หนทางที่มีพระธรรมนำทางในทุกๆวัน...

            ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
พุทธรักษา
วันที่ 27 ธ.ค. 2550

          ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา...ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไป                           อดทนให้ถึงที่สุด แล้วจะรู้ว่า ในที่สุดก็จะผ่านไปได้                                           เมื่อทุกข์ได้...ก็สุขได้                                 มีชีวิตอยู่เพื่อทำความดี ไม่ดีกว่าหรือคะ?
 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 28 ธ.ค. 2550

พิจารณาถึงเรื่องของกรรม  ธรรมทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยจึงเกิดค่ะ  ส่วนหนึ่งก็มาจากการสะสมกิเลส  ทำให้เกิดความทุกข์ใจ  น้อยใจ ไม่สบายใจ    ถ้าสะสมความโกรธไว้มากๆก็เป็นปัจจัยให้เกิดการฆ่าตัวตาย หรือฆ่าคนอื่นค่ะ    การฟังพระธรรมเท่านั้นที่จะช่วยให้เราเกิดปัญญา  และละคลายกิเลสลงตามความเข้าใจค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
คุณ
วันที่ 29 ต.ค. 2551
ขออนุโมทนาค่ะ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ