จุดประสงค์ของการปลงอาบัติ
 
pue
วันที่  1 ม.ค. 2549
หมายเลข  644
อ่าน  2,539

อ่านคำอธิบายเรื่องการปลงอาบัติ แต่ยังสงสัยดังนี้ คือ ... 

1. จุดประสงค์ของการปลงอาบัติโดยละเอียดคืออะไร

2. ผมเข้าใจว่า เมื่อกรรมได้ถูกกระทำสำเร็จเป็นกรรมบถแล้ว จะแก้กรรมนั้นให้หายไป ไม่ได้ ดังนั้นการปลงอาบัติก็ไม่ใช่การแก้กรรมที่สำเร็จไปแล้ว

3. ทุกคนที่ยังไม่เป็นพระอริย ก็เป็นไปได้ที่อาจมีเหตุปัจจัยให้ล่วงอกุศลกรรมบถ ดังนั้น ไม่ควรแยกระหว่างภิกษุ และปุถุชน ในเรื่องของการกระทำกรรม เพราะกรรมก็เกิดจากเจตนา ซึ่งมีในทั้งเพศฆราวาส และเพศบรรพชิต  แต่จุดประสงค์หลักที่มีข้อห้ามมาก มายในเพศบรรพชิต ก็เพียงเพื่อรักษาระเบียบวินัยที่ดีงามให้เป็นฐานเอื้ออำนวยต่อ  การเจริญปัญญาอย่างจริงจังนั่นเอง

ขอบคุณครับ


Tag  การปลงอาบัติ
  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 2 ม.ค. 2549

๑. การปลงอาบัติเป็นพุทธบัญญัติสำหรับพระภิกษุ และพระภิกษุณีทั้งหลายจุดประสงค์คือ เพื่อเป็นการแก้ไขในการกระทำผิดพลาดที่ไม่ร้ายแรงของผู้ที่ปฏิญญาว่าเป็นสมณะเชื้อสายศากยะบุตร เพื่อให้สำรวมระวังต่อไปว่าจะไม่กระทำเช่นนี้อีก และเพื่อความบริสุทธิ์ของท่านในการอยู่ร่วมกันของสงฆ์  ถ้ากระทำผิดที่ร้ายแรง เช่น เสพเมถุน ฆ่ามนุษย์ เป็นต้น แก้ไขหรือปลงอาบัติไม่ได้คือพ้นจากความเป็นสภาพของพระภิกษุทันทีจะอยู่ร่วมกับหมู่คณะอีกไม่ได้

๒. การปลงอาบัติไม่ใช่เป็นการแก้อกุศลกรรมบถ คือกรรมที่ได้กระทำสำเร็จไปแล้วย่อมส่งผลได้เมื่อมีโอกาส แต่การปลงอาบัติเป็นการแก้ไขทางพระวินัยที่จะไม่เป็นเครื่องห้ามสวรรค์หรือมรรคผลของผู้นั้นในชาตินั้น ถ้าไม่ปลงเป็นเครื่องห้าม ฯ

๓. วัตถุประสงค์การบัญญัติ มี ๑๐ ประการ โปรดอ่านที่พระวินัย

 
  ความคิดเห็น 2  
 
study
วันที่ 2 ม.ค. 2549

เชิญคลิกอ่านเพิมเติม...   

บัญญัติสิกขาบทเพื่อประโยชน์ 10 ประการ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 21 ม.ค. 2552

อนุโมทนา

 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ