มีหลายคนอยากรู้ว่าตายแล้วไปไหน
 
nee
วันที่  1 ม.ค. 2549
หมายเลข  642
อ่าน  1,923

สวัสดี วิทยากร

มีหลายคนอยากรู้ว่าตายแล้วไปไหน 


Tag  ตายแล้วไปไหน
  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 2 ม.ค. 2549

การตายของสัตว์โลก คือ จุติจิตเกิดขึ้น ทำกิจเคลื่อนจากความเป็นบุคคลนี้ เมื่อจุติจิตดับไปแล้ว เป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้น ทำกิจสืบต่อความเป็น บุคคลใหม่ สืบต่อทันที (สำหรับผู้ที่ยังมีกิเลส)

ฉะนั้น ผู้ที่ยังมีเหตุให้เกิดต้องมีการเกิดใหม่ จะเกิดที่ไหนย่อมเป็นไปตามเหตุที่ บุคคลนั้นทำไว้ คือผู้ทำกรรมดีไว้ในชาตินี้เมื่อตายไปกรรมดีให้ผลย่อมเกิดใน สุคติภูมิ ได้แก่ ภูมิมนุษย์ ภูมิสวรรค์ หรือพรหมโลก ตามควรแก่เหตุ (กรรม) ผู้ทำกรรมชั่วไว้ในชาตินี้ ถ้ายังไม่บรรลุเป็นพระอริยบุคคล เมื่อกรรมนั้นให้ผล ย่อมเกิดในอบายภูมิ คือ นรก เปรต อสุรกาย และสัตว์เดรัจฉาน

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ